muslimskmamma.blogg.se

En vacker berättelse om Musa och Allahs förlåtelse

 

Assalamo aleikom,
En fin berättelse om Allahs förlåtelse 

Allahs förlåtelse

Det berättas att under den tid då profeten Musa vandrade med Israelfolket i öknen drabbades de av en intensiv torka. De såg några moln i himlen och tillsammans lyfte de sina händer mot himlen och bad Allah (Subhanahu wa ta'ala) för en välsignad regn. Till Musas och alla andras förvåning försvann dessvärre de få moln som fanns i himlen, och värmen och torkan intensifierades ännu mer.

Då Allah (Subhanahu wa ta'ala) uppenbarade för Musa att bland dem fanns en syndare som inte lytt Allah (Subhanahu wa ta'ala) i mer än fyrtio år av sitt liv. "Låt honom skilja sig från församlingen," Allah (Subhanahu wa ta'ala) sade till Musa (Alahi salaam). "Först då ska jag överösa er med regn."

Profeten Musa ropade till Israelfolket, "Det finns en person bland oss som inte har lytt Allah i fyrtio år. Låt honom skilja sig från församlingen och först då kan vi bli räddade från torkan. Syndaren väntade och tittade till höger och vänster och hoppades på att någon annan skulle träda fram, men ingen gjorde det. Svetten strömmade ner från hans panna och han kände att det var han som var menade.

Mannen visste att om han stannade bland folksamlingen skulle alla dö av törst och om han trädde fram skulle han bli förnedrad av dem för all evighet.

Han höjde sina händer med en uppriktighet han aldrig känt tidigare, med en ödmjukhet som han aldrig smakat, och tårarna strömmade ner på båda kinder sa han: "O Allah, förbarma dig över mig! O Allah, dölj mina synder! O Allah , förlåt mig! "

Medan profeten Musa och Israelfolket väntade på att syndaren skulle kliva fram, mobiliserade molnen sig i himlen och ett kraftigt regn öste över dem. Profeten Musa frågade Allah (Subhanahu wa ta'ala), "O Allah, du välsignade oss med regn trots att syndaren inte kom fram." Och Allah (Subhanahu wa ta'ala) svarade, "O Musa, det är pga. den ånger som just den personen har avgett som jag välsignade alla Israelfolket med regnet." Profeten Musa ville veta vem mannen var och frågade Allah, " O Allah , visa mig vem har var!" Allah (Subhanahu wa ta'ala) svarade, "O Musa, Jag har gömt hans synder i fyrtio år, tror du att efter hans omvändelse skulle Jag avslöja honom?"

 

Kopierat från http://www.islamguiden.com/musa.shtml#.WcwmBDa5mf0

Mannen med den stora skattkistan - Berättelsen om Qaarun

Assalamo alkekom,

Här kommer en liten berättelse om Qaarun: 

För länge, länge sedan i landet Egypten samtidigt som Profeten Musa (frid vara över honom) levde, fanns det en väldigt dum kung som hette Firawn. Kanske har ni hört berättelsen om Musa (frid vara över honom) och om alla hemskheter som Firawn gjorde? Han var elak mot sitt folk och tvingade de göra mycket hårt jobb hela tiden, utan någon lön. Han ljög och sa att han var gud och att människorna skulle be till honom. Han dödade små bebisar! En av männen som jobbade för Firawn hette Qaarun. 

Precis som Firawn var Qaarun elak. Qaarun hade stora skattkistor fulla med pengar, guld och juveler. Skattkistorna var så stora att bara nyckeln var för tung för flera starka män att bära! Qaarun var arrogant och trodde att han var bättre än andra för att han hade så mycket pengar. Människorna sa till Qaarun att han skulle tacka Allah för alla dessa skatter. Allting vi har är en gåva från Allah. Men Qaarun sa: "Jag har fått detta för jag är så duktig och klok!". 

Vissa människor tittade på Qaarun och alla hans rikedomar och tänkte att de också ville vara som Qaarun. Men de som hade riktigt kunskap förstod att alla hans pengar kan inte göra honom något gott när han är en dum människa som är arrogant och inte tror på Gud. Gud straffade Qaarun och lät marken sluka honom och alla hans skattkistor! Då förstod människorna. De som tidigare önskat vara som Qaarun sa: "Hur kunde vi tvivla på att det går illa för dem som förnekar sanningen?" 

Denna berättelse lär oss att bara för att någon är rik, har makt eller är populär så betyder det inte att de är goda människor. Den lär oss också att vi aldrig får vara arrogant. Vi måste alltid tacka Allah för det vi har och aldrig se ner på andra människor och tro att vi är bättre än dem. 

 

 Denna berättelse finns i Koranen: 

"Qaarun hörde till Moses folk men han uppträdde övermodigt mot dem [alla]. Vi hade nämligen skänkt honom sådana rikedomar att hans skattkistor skulle ha känts tunga till och med för tio starka män eller ännu fler. Och hans landsmän sade till honom: "Skryt inte [med dina rikedomar]; Gud älskar inte skrävlare!  

Sträva med det som Gud har gett dig efter det eviga livets goda utan att försumma din del av det världsliga! Och gör gott mot andra såsom Gud har gjort gott mot dig, och stör inte ordningen på jorden och sprid inte sedligt fördärv; Gud är inte vän av dem som stör ordningen på jorden och fördärvar sederna." 

Han svarade: "Det [jag äger] har jag fått tack vare mina kunskaper [och min klokhet]." Visste han inte att Gud har låtit tidigare släkten gå under, som ägde mera makt och samlat större [rikedomar] än han? Men de obotfärdiga, trotsiga syndarna behöver inte tillfrågas om sina synder. Och [när] han gick ut bland folket i hela sin ståt, sade de som [bara] hade det jordiska livet för ögonen: "Tänk om vi fick [äga] vad Qarun har fått [äga]; han har verkligen gynnats av turen!"

Men de som hade fått del av kunskap sade: "Arma stackare! [Ni inser inte att] för den som tror och lever rättskaffens är Guds belöning vida bättre [än det som ni kan vinna i detta liv]; men denna [belöning] vinner ingen utom den som visar tålamod och uthållighet."                                                                                                           

Och så lät Vi jorden uppsluka honom och hans hus, och ingen anhängarskara fanns till hands, som kunde rädda honom undan Guds [straff] och han kunde inte hjälpa sig själv.         

Och nästa morgon sade de som dagen innan hade önskat vara i hans ställe: "Hur kunde vi [förbise] att Gud ger den Han vill av Sina tjänare riklig och [den Han vill] knappare utkomst! Utan Guds nådiga beskydd, skulle vi [också] ha uppslukats av jorden. Hur kunde vi [tvivla på] att det skall gå illa för dem som förnekar sanningen!"                                                         

Sura al-Qasas 28:76-82