muslimskmamma.blogg.se

Vårt Ramadan tema - Guds 99 namn
Assalamo aleikom,
 
(jag kommer inshaAllah uppdatera den efterhand) 
 
 
 
Temat för vår Ramadan i år kommer vara Guds 99 namn. Jag kommer använda mig av detta pyssel. (https://bricomuslim.wordpress.com/2015/05/28/challenge-familial-de-ramadanapprendre-les-noms-dallah/) Varje dag kommer de i kalendern få 3-4 namn som då står skrivna på små stjärnor som vi ska sätta upp på väggen med häftmassa. 
Vi kommer även läsa Koranverser kopplade till namnen inshaAllah.  
 
Egentligen är nog mina barn lite små för denna aktivitet men jag kan inte själv alla namnen så jag ville gärna ha det som mål denna Ramadan och därför tyckte jag att vi slår ihop det såhär, kanske kommer jag göra aktiviteten igen om några år inshaAllah när de kan memorisera mer. Men jag tänker att de får en djupare förståelse för Gud genom att höra lite om Hans egenskaper inshaAllah. 
 
Nedan har jag skrivit en översättning per namn (jag vet att många av namnen har flera betydelser men jag tänkte att det blir lite för invecklat för barnen), jag har förklarat namnen väldigt kort på ett barnvänligt sätt samt en Koranvers där man hittar namnet. 
 

Profeten – över honom vare frid – har sagt:

Allah har nittionio namn – etthundra minus ett, vem helst som memorerar dem och förstår dem kommer att få stiga in i paradiset.

 
  1. Sahîh al-Bukhâri och Sahih al-Muslim
Dag 1.  
Allah = Gud. 
Gud – det finns ingen gud utom Han, den Levande, skapelsens evige Vidmakthållare. Slummer överraskar Honom inte och inte heller sömn. Honom tillhör allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär. Vem är den som vågar tala [för någon] inför Honom utan Hans tillstånd? Han vet allt vad [människor] kan veta och allt som är dolt för dem och av Hans kunskap kan de inte omfatta mer än Han tillåter. Hans allmakts tron omsluter himlarna och jorden. Att värna och besvara dem är för Honom ingen börda. Han är den höge, den Härlige. (Koranen 2:255)
Det finns ingen som är som Allah. Allah är ingen människa, inget djur, inte pojke, inte flicka. Gud sover inte, äter inte. Allah är helt, helt unik. 
(Namnet Allah står på den stora så det namnet kommer ligga i Ramadan-korgen och inte i kalendern tänkte jag)
 
 
 
Ar-Rahman = Den Nåderike. Att Gud är Nåderik innebär att Han förlåter oss om vi gör dumma saker, Han är snäll mot oss, Han är mjuk, Han vill oss väl. 
Vi människor kan också vara nåderika mot varandra, men det är Allah som är absolut mest nådrik. 
Den allra första versen i Koranen börjar med detta namn. Alla kapitel i Koranen utom ett börjar med det namnet, och namnet finns på andra ställen i Koranen också. Det finns dessutom ett helt kapitel som heter Ar-Rahman. 
[1:1] I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN
 
 Ar-Rahim = Den Barmhärtige.  Att Gud är Barmhärtig innebär lite liknande som Ar-Rahman. Gud gör gott, vill att det ska gå bra för oss människor.
Precis som Ar-Rahman så börjar alla utom en av de 114 kapitlena i Koranen med detta namn. Innan vi äter säger vi ju Bismillahi Rahmani Rahim, det är detta namn vi säger då. 
 
Al-Malik = Konungen. Gud är den största av alla kungar. En kung är ju någon som bestämmer, som har makt, som andra människor måste lyssna på. 
[23:116] UPPHÖJD över allt är Gud, Konungen, den yttersta Sanningen! Det finns ingen gudom utom Han, Herren till allmaktens, nådens och barmhärtighetens tron.
 
Dag 2. 
 Al-Quddus = Den Helige. Att Gud är Helig betyder att Han är ren, fri från fel och brister. Han gör aldrig fel. Han gör aldrig dumma saker. Han är helt perfekt. 
[62:1]ALLT det som himlarna rymmer och det som jorden bär prisar Gud, Konungen, den Helige, den Allsmäktige, den Vise.
 
 
 Al-Mu´min = Trons beskyddare. Gud är den som vägleder oss och ger oss vår tro. Han har skickat profeter för att lära oss om islam och vad man ska göra och inte göra. 
 
Al-Muhaymin = Beskyddaren. Det är Allah som skyddar oss. Vi kan alltid lita på Allah. Allah vet ju alltid vad som händer, oavsett om det är något stort eller något pytte, pytte litet. När vi läser Ayat al-kursi innan vi ska sova på nätterna så gör det att Allah skickar änglar som beskyddar oss ända till morgonen ju.
Gud säger i Koranen: [13:11]Änglavakter [omger] människan - de går framför henne och bakom henne - och skyddar henne på Guds befallning". Häftigt va?! 
 
 As-Salam = Fredens källa. Fred är när man är vänner, när man inte krigar, bråkar eller slåss. Gud ger fred och frid. Han vill att vi ska vara vänner och vara snälla mot varandra. När vi ber till Allah och gör goda saker så får vi frid, det känns bra i hjärtat på oss. 
[59:23]Han är Gud; ingen gudom finns utom Han, Konungen, den Helige, Han [som skänker] fred, Han som [väcker och vidmakthåller] tron, Han som vakar [över uppenbarelsen], den Mäktige..." 
Alla namnen ovan finns i Koranversen 59:23. 
 
Dag 3. 
 Al-Aziz = Den Allsmäktige. Allah har all makt och kan allting. Ingen kan vinna över Allah eller skada Allah. 
 [9:40]Ger ni inte [Sändebudet] ert stöd, [skall] Gud hjälpa honom [så som skedde] när förnekarna jagade bort honom. [Han var] den andre av de två [som tog skydd] i en grotta och han sade till sin följeslagare: "Var inte rädd - Gud är med oss!" Och Gud lät ett djupt lugn falla över honom och styrkte honom med en för er osynlig härskara och förtog kraften i förnekarnas ord - Guds ord har all kraft, all styrka. Gud är allsmäktig, vis."
Denna Koranvers pratar om när Profeten Muhammad (frid vara över honom) och hans bästa kompis Abu Bakr flydde från de dumma människorna i Mecka till staden Medina. De dumma människorna, Quraish, jagade Profeten (frid vara över honom) och Abu Bakr så de fick gömma sig i Thawr grottan. Gud beskyddade dem! Quraish kunde inte hitta Profeten (frid vara över honom) och han kom fram till Medina i säkerhet. 
 
Al-Jabbar = Den Oemotståndelige. Allah är Den som bestämmer över allting och över alla. 
 
Al-Mutakabbir = Den Storslagne. Allah är så stor, så kunglig, så mäktig att det är svårt för oss att förstå. 
 
Vi läste inte klart Koranversen igår. Här kommer resten av versen med namnen a-Jabbar och al-Mutakabbir:
[59:23]Han är Gud; ingen gudom finns utom Han, Konungen, den Helige, Han [som skänker] fred, Han som [väcker och vidmakthåller] tron, Han som vakar [över uppenbarelsen], den Mäktige, Han som betvingar och återupprättar, Han vars storhet [ingen kan fatta]! Stor är Gud i Sin härlighet, fjärran från allt som [människor] vill sätta vid Hans sida!
 
 Dag 4. 
Al- Khaliq = Skaparen. Det är Allah som har skapat allting. Solen, månen, träden, blommorna, djuren, människorna, molnen, bergen, stenarna. ALLT! 
 [6:102]Detta är Gud, er Herre. Det finns ingen annan gud än Han, alltings Skapare. Tillbe Honom som har allt under sitt beskydd.
 
Al-Bari = Den som skapar ordning. Allah kontrollerar allting i hela världen. Hur starkt vinden ska blåsa, hur varmt solen ska lysa, när det ska regna. 
 
 Al-Musawwir = Den som formger skönhet. Det är Allah som gett allting sina vackra egenskaper. Som gett blommorna sina fina färger och gjort så de luktar gott, gjort zebran randig, som formgett solen och hur vacker den är när den går ner.  
[59:24]Han är Gud, Skaparen, som är upphovet till allt och som ger allt dess slutliga form. Hans är fullkomlighetens sköna namn; allt och alla i himlarna och på jorden prisar Honom - Han är den Allsmäktige, den Vise.
 
Dag 5. 
 Al-Ghaffar = Den som ständigt förlåter. Om vi gör någonting dumt och säger förlåt, så förlåter Allah alltid oss. 
[38:66] Herren över himlarna och jorden och allt som finns däremellan, den Allsmäktige, Den som förlåter och förlåter på nytt."
 
Al-Qhahhar = Segraren. En segrare är någon som vinner. Allah har makt över allting, bestämmer över allting, vinner över allting. 
[13:16]Säg: "Vem är himlarnas och jordens Herre?" Säg: "[Det är] Gud." Säg: "Och ändå tar ni till beskyddare i Hans ställe dem som varken kan ge sig själva förmåner eller [skydda sig mot] ett ont [som hotar dem]?" Säg: "Kan den blinde jämställas med den seende? Kan djupt mörker jämställas med ljus?" Eller [menar de att] medhjälparna som de sätter vid Guds sida har skapat något jämförbart med det som Han har skapat, så att [medhjälparnas skapelse] för dem liknar [Guds] skapelse? Säg: "Gud är alltings Skapare, den Ende Guden, som härskar över allt med oinskränkt makt."
 
al-Wahhab = Givaren av allt. Allah har gett oss allt vi har. Våra kroppar, våra ben  vi kan hoppa med, fötterna vi kan springa med, munnen vi kan prata med, händerna vi kan klappa med. Allah har gett oss vår familj,  vårt hus. 
[38:9] Eller har de kanske i sina händer din Herres förråd av nåd, Han, den Allsmäktige, Givaren?
 
 ar-Razzaq = Försörjaren. Det är Allah som gör att vi har mat att äta, som gett pappa ett jobb så han får lön som vi kan köpa saker för. Allah tar hand om oss. 
[51:58] Det är Gud som drar försorg [om skapelsen], den Starke, den Orubblige.
 
Dag 6. 
 
al-Fattah = Den öppnande. Allah öppnar vårt hjärta så vi kan följa islam. Han öppnar också vägar för oss när det är svårt. Det betyder att om man ska göra någonting svårt så kan det ibland kännas som man inte alls kommer att klara det, men då underlättar Allah för oss och hjälper oss att klara det. 
[34:26]Säg: "Vår Herre skall [en gång] samla oss [alla] och då skall Han döma oss med sanning och rättvisa, ty Han är Den som gör sanningen uppenbar, Den som vet allt."
 
 al-Alim = den allvetande. Allah ser, hör och vet allting som händer. Han vet allting som har hänt och allting som kommer hända. Han vet till och med våra hemligheter och det som finns i vårt hjärta. 
"... Gud, som har kunskap om allt..." (Koranen 2:158)
 
al-Qabid = Den som håller tillbaka. Allah vet precis vad som är bäst för oss, och ibland håller Han tillbaka vissa saker från oss (dvs gör så att vi inte får den saken just då) eftersom det inte är bäst för oss. Exempelvis vill ni barn ju ibland äta godis till frukost men det får ni ju inte eftersom det inte är bra för er. På samma sätt kanske vi ber om saker ibland men Gud, som vet allt, vet att det inte är bra för oss så då får vi något annat istället. 
 
 
al-Basit = Den som utvidgar. Utvidgar är när något blir större. Guds gåvor till oss är så många, Gud ger oss så mycket saker.
al-Qabid och al-Basit finns i följande Koranvers: 
  [2:245]Vem ger Gud ett lån av goda gärningar, som Han återbetalar med mångdubbla värdet? Gud tar och Gud ger och till Honom skall ni föras åter.
 
 
Dag 7
 al-Khafid = Förödmjukaren. Förödmjuka är exempelvis när man får någon att skämmas för alla dumma saker de gjort.
 Gud pratar om Domedagen och säger [56:3] [Det skall föra med sig] förnedring [för några och] upphöjelse [för andra]." På Domedagen kommer ju Gud samla alla människor och fråga om de gjort dumma eller snälla saker här i livet. Och då kommer vissa människor skämmas och bli förödmjukade eftersom alla kommer veta vilka dumma saker de gjort. 
 
 ar-Rafi = Upphöjaren. Man upphöjer någon exempelvis när man berättar om allt det goda de gjort eller man belöna dem. Och det gör Allah med dem som gör bra saker. 
Koranen 58:11 "Då skall Gud upphöja dem bland er som är [sanna] troende och dem som har fått kunskap, till högre rang. Gud är underrättad om vad ni gör."
 
al-Muizz = Den som ger ära. Ära är ungefär samma sak som att upphöja någon. Att man berättar om allt bra de gjort och ger de massa beröm. 
 
al-Muzill = Den som ger vanära. Vanära är motsatsen. Att man får någon att skämmas genom att berätta om de dåliga sakerna personen gjort. 
 i denna Koranvers finns både namnet al-Muizz och al-Muzill:
 [3:26] SÄG: "Gud, all makts Herre! Du skänker makten åt den Du vill och Du tar makten från den Du vill. Du upphöjer den Du vill och Du förnedrar den Du vill. I Din hand ligger det goda och Du har allting i Din makt."
 
Dag 8 
as-Sami = Den som hör allt. Allah hör allting, hela tiden. Han hör vad vi skriker, vad vi viskar. Han hör vad alla människor säger SAMTIDIGT. Vi människor kan ju inte lyssna på när många människor pratar samtidigt, men det kan Allah. 
Koranen 2:256 "Gud hör allt, vet allt."
 
al-Basir = Den som ser allt. Gud ser allt. På samma sätt som Allah hör allt, så ser Han även allt. Även om vi gör en koja och gömmer oss under en filt så ser Allah vad vi gör där under filten. Och Han ser vad alla människor gör samtidigt. 
Koranen 4:58 "Gud hör allt, ser allt."
 
al-Hakam = Domaren. På Domedagen kommer Allah samla alla människor i hela världen, alla människor som någonsin funnits och någonsin kommer finnas och göra så de lever igen och då kommer Han fråga vilka som varit snälla och vilka som varit dumma. Och de som varit dumma kan inte ljuga. Då kommer Allah döma mellan oss och alla snälla som lyssnat på Gud kommer till Paradiset och alla dumma kommer till Helvetet. 
[22:69] På Uppståndelsens dag skall Gud döma mellan er i de frågor som ni tvistade om. 
 
al-Adl= Den Rättvise. Allah är helt rättvis och alla kommer få precis vad de förtjänar på Domedagen. 
 
Dag 9 
al-Latif = Den Välvillige. När man är välvillig så vill man väl, då vill man att bra saker ska hända. Allah vill alltid att det ska gå bra för oss, att vi ska vara duktiga och hamna i Paradiset. 
[22:63] Ser du inte att Gud låter regn falla från skyn, varefter jorden grönskar? Gud, som är outgrundlig i Sin godhet, genomskådar allt, är underrättad om allt. 
 
al-Khabir = Den som är underrättad om allt. Underrättad betyder att man vet vad som händer. Allah vet allt vad vi gör. Om några exempelvis bråkar så vet Allah exakt vem som började bråket och vem som sa vad. Minsta lilla sak är Allah underrättad om.
 [6:18] Han utövar den oinskränkta makten över Sina tjänare, och Han är den Vise, Den som är underrättad om allt." 
 
al-Halim = Den Milde. Mild är motsatsen till sträng och hård. 
Koranen 17:44 "... Gud är mild och överseende [med Sina tjänares brister] och Han förlåter ständigt." 
 
Dag 10.
al-Azim = Den Store. Allah är så Stor, så Hög, så mäktig, så viktig att det är svårt för oss att riktigt förstå. 
 [42: 4] Allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär tillhör Honom; Han är den Höge, omstrålad av makt och härlighet."
 
al-Ghafur = Den som ständigt förlåter. Allah förlåter oss hela tiden. Varje gång vi gör fel och säger förlåt förlåter Allah oss. Även om vi råkar glömma och göra samma fel igen, så förlåter Allah oss sen när vi säger förlåt igen. 
Koranen 2:173 "Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig." 
 
ash-Shakur = Den Uppskattande. Allah uppskattar, värdesätter och belönar oss för till och med det minsta goda vi gör. Allah ger oss till och med mycket mer gott än det goda vi gjort. 
[35:30] Gud skall ge dem full lön och i Sin godhet ge dem mer. Han förlåter mycket och Han erkänner [Sina tjänares] förtjänster.
 
Dag 11. 
al-Aliy = Den höge. Allah är högre än någon annan i sin makt och i sin status. 
[31:30] Detta, därför att Gud är Sanningen, och allt det som människor anropar i Hans ställe är sken och lögn; Gud är den Höge, den Väldige." 
 
al-Kabir = Den Store. Allah är Den Store, Den Mäktigaste. Allah är bättre och större än alla andra. 
[22:62]Ja, Gud är Sanningen och allt det som människor anropar i Hans ställe är sken och lögn. Gud är den Höge, den Väldige." 
 
al-Hafiz = Upprätthållaren. När man upprätthåller något så ser man till så saker fungerar. Allah har hela tiden koll så allting fungerar. Om solen skulle vara närmare jorden så skulle det bli för varmt och då skulle vi bränna oss. Om solen skulle vara längre från jorden så skulle det bli för kallt och då skulle inte frukterna och blommorna växa ordentligt. Det är Allah som har koll så solen är precis där den ska vara. 
Koranen 34:21 "Din Herre vakar över allt."
 
Dag 12. 
 al-Muqit = Uppehållaren. Allah har koll på allting och tar hand om allting. 
Koranen 4:85 "...Gud har allt i Sin hand."
 
al-Hasib = Den Beräknande. När man är beräknande så tänker man ordentligt och 
4:6 "...men Gud håller bäst räkning på allt." 
 
al-Jalil = Den Majestätiske. Någon som är Majestätisk är kunglig, storslagen, himelsk. Någon man ser upp till och respekterar. 
[55:27] men din Herre förblir i evighet i Sitt majestät och Sin härlighet."
 
Dag 13. 
al-Karim = Den Generöse. När man är generös betyder det att man delar med sig och ger mycket saker till andra. Allah ger ju oss hur mycket som helst, hela tiden! 
Koranen 27:40 "...Han är den givmilde Givaren." 
 
al-Raqib = Den Vaksamme.Vaksam är när man håller koll på och tittar till någon. Allah ser alltid vad vi gör, ser hur vi har det, hur vi mår, hur vi beter oss mot varandra. 
Koranen 5:117" Du som vakar över dem; Du är vittne till allt som sker."
 
al-Mujib = Besvararen av böner. När vi ber till Allah så hör Han våra böner och besvarar dem. Vi får kanske inte alltid direkt det vi vill ha. Men vi om det är gott för oss så får vi det inshaAllah, och vi får det när Gud vet att det är rätt läge för oss att få det. 
Koranen 11:61 "Min Herre är nära och hör [människans] bön"
 
Dag 14. 
 al-Wasi = Den Allomfattande. 
Koranen 2:268: "Gud når överallt och Han vet allt" 
Det finns ingen gräns för Allahs kunskap och Allahs förlåtelse, den når överallt. 
 
al-Haikm = Den Vise. Vis är när man är klok och smart, när man har mycket kunskap och förstår mycket. Koranen 31:27 "Gud är allsmäktig, vis."
 
al-Wadud = Den Kärleksfulla. Allah älskar oss människor så mycket och visar oss så mycket kärlek. 
Koranen 11:90 "Min Herre är barmhärtig och kärleksfull
 
Dag 15. 
al-Majid = Den  Mest Ärorika. al-Majid innebär att Allah är så fantastisk, snäll och underbar att Han förtjänar att vi ska tacka Honom och prisa Honom jättemycket. Det gör vi när vi säger Alhamdolillah, SubhanAllah, Allahu akbar. 
Koranen 11:73 "Honom tillhör allt lov och pris!"
 
al-Baith = Den som väcker de döda till liv. Efter vi har dött så kommer ju Allah göra så att vi börjar leva igen, och då lever vi för alltid! Vissa kommer leva i paradiset och vissa kommer leva i helvetet.
[22:7] Den Yttersta stunden kommer - detta är höjt över allt tvivel - och Gud skall låta alla som vilar i sina gravar återuppstå.
 
Ash-Shahid = Vittnet. Vittne är någon som ser någonting hände. Allah ser ju allting som händer. 
Koranen 22:17 "Gud är vittne till allt som sker."
 
Dag 16. 
al-Haqq = Sanningen. 
[22:6] Detta, därför att Gud är Sanningen och det är Han som väcker de döda till liv och Han har allt i Sin makt."
Vi kan lita på Allah, att det är sant att Han finns, att Hans religion (islam) är den sanna religionen, att det Han säger i Koranen är sant. 
 
al-Wakil = Beskyddare. Allah beskyddar oss troende. Det är som Allah säger i Koranen: 
Koranen 3:173: "Vi behöver ingen annan hjälpare än Gud. Var finns en mäktigare beskyddare?"
Det finns ingen som är så mäktig som Allah och det finns ingen som kan beskydda oss så som Allah kan. 
 
al-Qawi = Den Starka. 
Koranen 22:40: "...hos Gud ligger all styrka, all makt..." 
 
al-Matin = Den Fasta. Allah är Den Fasta, Den Orubblige, Den Starke. Ingen eller ingenting kan göra Honom svag eller trött. Han blir aldrig heller sjuk. Han är alltid stark, Han finns alltid kvar. Han är helt perfekt! 
[51:58] Det är Gud som drar försorg [om skapelsen], den Starke, den Orubblige.
 
Dag 17. 
al-Wali = Den Beskyddande vännen. Allah beskyddar oss på ett väldigt kärleksfullt och omtänksamt sätt, precis som en kompis, fast mycket mycket bättre! 
[4:45]Men Gud känner era fiender väl och ni behöver ingen annan beskyddare, ingen annan hjälpare än Gud.  
 
al-Hamid = Den Lovvärda. Allah förtjänar att vi lovordar Honom, dvs att vi säger fina saker om Honom, att vi tackar Honom. 
Koranen 31:12 "Var tacksam mot Gud [för Hans välgärningar]. Den tacksamme har själv gott av sin tacksamhet men den otacksamme [skall veta att] Gud är Sig själv nog och [att] allt lov och pris tillkommer Honom"
 
al-Muhsi = Den som känner till allting. Allah vet precis allting. 
Koranen 72:28 Allt som berör dem har Han under uppsikt och Han håller räkning på allt [i Sin skapelse].
 
Dag 18. 
al-Mubdi= 
 
 
Jag har använt mig av:
 
https://app.box.com/s/4dx79ewedrjtls8riqmlfu5koup6gkef och https://www.slideshare.net/revqib/descriptionofallahsnames till hjälp som kommer från bloggen http://mammalarmig.blogspot.se/search/label/Allahs%2099%20namn
 
 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Names_of_God_in_Islam Här kan man hitta Koranverser kopplade till namnen
 
https://www.youtube.com/watch?v=JVW2PRdvQw4 och https://www.youtube.cwatch?v=njcGR1idl3g Zaky-klipp där Zaky förklarar en del av namnen på ett barnanpassat sätt. 
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress